Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες της Κυπριακής εταιρείας να υπογράψουν τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας;

Εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν κατέχουν καμία θέση αξιωματούχου ή δεν είναι άμεσοι μέτοχοι στην Κυπριακή εταιρεία, τότε δεν χρειάζεται. Πριν όμως ο Πάροχος Υπηρεσιών προχωρήσει στην εγγραφή της εταιρείας, όλοι οι νέοι πελάτες πρέπει να υπογράψουν μια επίσημη εντολή σύστασης εταιρείας. Τα συστατικά έγγραφα (Ιδρυτικό Έγγραφο, Καταστατικό, Πρώτα Πρακτικά και Ψηφίσματα) θα υπογραφούν από τον αρχικό μέτοχο, όπως προβλέπεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία σύστασης που απαιτείται από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι επίσης ο άμεσος μέτοχος της εταιρείας (γεγονός που συμβαίνει συχνά στις ιδιωτικές εταιρείες χαρτοφυλακίου), τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπογράψει το πρωτότυπο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο.