Τι είναι το έγγραφο καταπιστεύματος;

Tο έγγραφο καταπιστεύματος είναι ένα νομικό έγγραφο που προσδιορίζει την πραγματική κατοχή κάποιου περιουσιακού στοιχείου – συνήθως μετοχών μιας εταιρείας. Ένα έγγραφο καταπιστεύματος που δίδετε σε σχέση με μία εταιρεία είναι μια γραπτή δήλωση που εκδίδει ο αντικαταστάτης μέτοχος προς τον πραγματικό δικαιούχο. Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο αντικαταστάτης μέτοχος κατέχει στην πραγματικότητα τις μετοχές της εταιρείας εκ μέρους και για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου και όχι για τον ίδιο. Στο εν λόγω έγγραφο θα αναφέρεται σαφώς το όνομα του πραγματικού δικαιούχου ως ο πραγματικός κάτοχος των υπό αναφορά μετοχών και θα επιβεβαιώνει πως ο αντικαταστάτης μέτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει, να διαπραγματευτεί ή να διαθέσει τις μετοχές με άλλο τρόπο παρά μόνο μετά από ρητές γραπτές οδηγίες του πραγματικού δικαιούχου . Θα αναφέρει επίσης ότι όλα τα δικαιώματα, τα κέρδη, τα μερίσματα και άλλες παροχές που ενδεχομένως προκύπτουν από τις μετοχές αυτές ανήκουν στον πραγματικό δικαιούχο και όχι στον αντικαταστάτη αυτού.