Ποια είναι τα ετήσια τέλη ανανέωσης μιας Κυπριακής εταιρείας;

Τα ετήσια τέλη ανανέωσης είναι οι κυβερνητικές και επαγγελματικές αμοιβές που η εταιρεία σας πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο για να διατηρηθεί σε καλή νομική υπόσταση. Ορισμένα από τα τέλη αυτά είναι σταθερά – όπως το Ετήσιο Τέλος που καταβάλλετε στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου (Ευρώ 350) και τα τέλη παροχής υπηρεσιών εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα. Ορισμένα άλλα τέλη δύνανται να μεταβάλλονται – όπως για παράδειγμα, τα λογιστικά τέλη και τα τέλη ελέγχου εξαρτώνται από τον όγκο και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. Με βάση τη διάρθρωση του κόστους και των εσόδων της εταιρείας, μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει πληρωτέος εταιρικός φόρος στην Κυπριακή Δημοκρατία (ο υψηλότερος δυνατός φορολογικός συντελεστής είναι 12,5%). Φυσικά, όλα τα επαγγελματικά τέλη και χρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση της Κυπριακής εταιρείας σας εκπίπτουν φορολογικά.