Από ποια μέρη αποτελούνται τα ετήσια τέλη ανανέωσης;

Τα ετήσια τέλη ανανέωσης αποτελούνται από δύο βασικά μέρη – υποχρεωτικά τέλη και προαιρετικά τέλη. Τα υποχρεωτικά τέλη καλύπτουν τα ελάχιστα που είναι απαραίτητα να γίνουν για τη διατήρηση της εταιρείας σε καλή υπόσταση. Τα προαιρετικά τέλη χρεώνονται για υπηρεσίες που υπόβοηθούν τις εταιρείες, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητες. Συνήθως, ο τύπος και το ποσό των προαιρετικών τελών εξαρτώνται από την ακριβή διαμόρφωση της εταιρείας. Τα προαιρετικά τέλη μπορούν να υπολογιστούν βάσει του χρόνου που διατέθηκε ή ως πάγιο συμφωνηθέν τέλος.

Τα υποχρεωτικά τέλη περιλαμβάνουν πάντοτε (α) το Ετήσιο Τέλος που καταβάλλετε στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και (β) τα τέλη παροχής υπηρεσιών εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την ιδιοκτησία και την δομή διαχείρισης της εταιρείας, χρεώνεται επίσης ετήσιο τέλος συμμόρφωσης για το χρόνο που δαπανάται για την ενημέρωση του φακέλου συμμόρφωσης της εταιρειας.

Το Ετήσιο Τέλος που καταβάλλετε στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου είναι ουσιαστικά ένα πάγιο κρατικό τέλος που καταβάλλεται από όλες τις εταιρείες. Καταβάλετε επιπρόσθετα από κάθε άλλη εταιρική φορολογική υποχρέωση που ενδεχομένως να πρέπει να καταβάλει η εταιρεία ανάλογα με τις δραστηριότητες της.

Τα τέλη παροχής υπηρεσιών εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα είναι ένα επαγγελματικό τέλος. Καταβάλλεται στους διαχειριστές της εταιρείας για τον ρόλο τους, ως επίσημο σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και της Κυπριακής κυβέρνησης. Η αμοιβή αυτή καλύπτει επίσης τη χρήση διεύθυνσης του γραφείου ως διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Κυπριακής εταιρείας, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκτήσει δικά της ξεχωριστά γραφεία. Τα τέλη παροχής υπηρεσιών εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα καλύπτουν επίσης τις ελάχιστες διοικητικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της κατάχωρησης των ετήσιων εκθέσεων.

Τα προαιρετικά τέλη θα καταβάλλονται για τυχόν παροχή πρόσθετων διοικητικών υπηρεσιών. Τέτοιες προαιρετικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: α) υπηρεσίες διευθυντών, (β) υπηρεσίες μετόχων, γ) λογιστικές υπηρεσίες, δ) υπηρεσίες υπογραφών τραπεζικών λογαριασμών, γ) τέλη ελέγχου, δ) διάφορες νομικές και διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες χρεώνονται είτε με πάγια χρέωση είτε μπορούν να υπολογιστούν βάσει του χρόνου που διατέθηκε.

Για λόγους απλούστευσης, τα πάγια ετήσια τέλη ανανέωσης συνήθως τιμολογούνται μία φορά το χρόνο, αφορουν το επόμενο έτος και πληρώνονται προκαταβολικά. Τα τέλη παροχής λογιστικών υπηρεσιών και τα τέλη παροχής διοικητικών υπηρεσιών μπορούν να τιμολογούνται χωριστά, σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα με τον όγκο και την πολυπλοκότητα τους.