Τι πρόκειται να συμβεί εάν δεν καταβάλω τα ετήσια τέλη ανανέωσης;

Η Κυπριακή εταιρεία σας θα διαγραφεί από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών για μη συμμόρφωση με τα θεσμικά της καθήκοντα. Η παράληψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα επιφέρει διοικητικές κυρώσεις. Η μη καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού φόρου θα προκαλέσει επιβολή προσθέτων τόκων επί των οφειλόμενων ποσών και δύναται να καταχωρηθεί δικαστική υπόθεση.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μια εταιρεία έχει διαγραφεί από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών λόγω μη συμμόρφωσης, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τυχόν οφειλόμενα και μη καταβληθέντα ποσά μέσω των λοιπών περιουσιακά της στοιχείων. Η εταιρεία αυτή παραμένει επίσης υπεύθυνη για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της. Κάθε πιστωτής μπορεί νομίμως να προβάλει απαίτηση έναντι μιας διαγραμμένης εταιρείας και να επιδιώξει την είσπραξη αυτών των χρεών μέσω δικαστηρίου, αφού πρώτα την επαναφέρει με ανάλογη δικαστική αίτηση.

Μια εταιρεία που έχει διαγραφεί δεν μπορεί νομίμως να συνεχίσει να εμπορεύεται ή να διενεργεί συναλλαγές και οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες της δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές με τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Εάν το κάνουν, μπορεί να είναι προσωπικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε οφειλές ή νομικές συνέπειες προκύψουν από αυτές τις συναλλαγές. Στην περίπτωση που η εταιρεία που έχει διαγραφεί συνεχίσει να λειτουργεί από διορισμένα τρίτα πρόσωπα εκ μέρους και για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου και σύμφωνα με τις οδηγίες του, η προσωπική ευθύνη θα επεκταθεί και στον πραγματικό δικαιούχο. Ουσιαστικά, η διαγραφή μιας εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα όλα τα περιουσιακά της στοιχεία να παγοποιηθούν έως ότου η εταιρεία αποκατασταθεί σε καλή υπόσταση – ή μέχρι να διαλυθεί νόμιμα.

Είναι δυνατή η επαναφορά μιας εταιρείας μετά την διαγραφή της από το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, πλην όμως για την επαναφορά της απαιτείτε η καταβολή σημαντικών τελών. Τα εν λόγω τέλη επαναφοράς θα καταβάλλονται επιπλέον των ήδη οφειλόμενων τελών ανανέωσης και επιβαρύνσεων. Επιπλέον, για την επαναφορά της εταιρείας σε καλή υπόσταση θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές επαγγελματικές αμοιβές.