Μοιράζεται η Κύπρος τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού με τη φορολογική μου αρχή;

Υπάρχουν διάφορα διεθνή συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Τα δύο με τις πιο σημαντικά είναι το συστήµα αναφοράς πιστωτή (ΣΑΠ- CRS) του ΟΟΣΑ και το FATCA – νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών. Tο FATCA αφορά πολίτες των ΗΠΑ, ενώ το ΣΑΠ αφορά όλους τους υπόλοιπους.

Η Κύπρος, όπως και ένας μεγάλος αριθμός χωρών παγκοσμίως, έχει προσχωρήσει στο ΣΑΠ. Ο Για τον κατάλογο όλων των συμμετεχουσών δικαιοδοσιών πιέστε: http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

Στα πλαίσια του ΣΑΠ, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους όλων των λογαριασμών (στην περίπτωση εταιρικών λογαριασμών, τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών) και να καθορίζουν τον τόπο της φορολογικής κατοικίας τους. Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες συνήθως απαιτούν να τους δοθεί ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου, ένα αντίγραφο μιας φορολογικής δήλωσης ή ενός πιστοποιητικού φορολογουμένου.

Στη συνέχεια, αν ο κάτοχος του λογαριασμού έχει τη φορολογική κατοικία του σε μια χώρα-μέλος της ΣΑΠ, η τράπεζα θα συλλέξει τις πληροφορίες για τα στοιχεία του λογαριασμού και τα υπόλοιπα κατά το τέλους του έτους, όλων των λογαριασμών, στους οποίους το συγκεκριμένο πρόσωπο ασκεί σημαντικό έλεγχο και θα αναφέρει τις πληροφορίες αυτές μέσω του κεντρικού συστήματος του ΣΑΠ στη φορολογική αρχή της χώρας όπου ο κάτοχος του λογαριασμού έχει τη φορολογική του κατοικία. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όσον αφορά τους προ υπάρχοντες λογαριασμούς και τους λογαριασμούς που παράγουν παθητικό εισόδημα. Γενικά, ωστόσο, πρέπει να θεωρηθεί ότι η εγχώρια φορολογική αρχή σας θα μάθει για την ύπαρξη την ξένης εταιρεία σας και για τα κέρδη της. Ως εκ τούτου, είναι πάντοτε η συμβουλή μας προς οποιονδήποτε, όπως η στρατηγική σας δεν πρέπει να βασίζεται στην μυστικότητα, αλλά στη βάση της νομιμότητας. Με άλλα λόγια, η αλλοδαπή επιχείρησή σας πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει τον νόμιμο έλεγχο, ακόμα και αν είναι απολύτως διαφανής.