Ποιος θεωρείτε ως ο “υπογράφων λογαριασμού”;

Ο υπογράφων ενός λογαριασμού είναι ένα άτομο το οποίο έχει δικαιώματα υπογραφής στον τραπεζικό λογαριασμό. Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται με εντολές της Εταιρείας (μέσω της έκδοση ψηφίσματος, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή της Εταιρείας, με το οποίο αποφασίζετε όπως η εταιρεία ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό και διορίσει συγκεκριμένα άτομα ως υπογράφοντες του λογαριασμού). Ένας υπογράφων λογαριασμού μπορεί να “υπογράψει” στο λογαριασμό – που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελέσει μεταφορές, να υπογράψει επιταγές και να διαθέσει τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό. Ένας υπογράφων λογαριασμού μπορεί να έχει είτε το μοναδικό δικαίωμα υπογραφής είτε από κοινού δικαίωμα υπογραφής με άλλο πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση, θα χρειάζονται δύο υπογραφές για να εκτελεστεί μια συναλλαγή. Υπάρχει πληθώρα επιλογών στον τρόπο διαμόρφωσης των δικαιωμάτων των κοινών υπογραφόντων σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Υπό κανονικές συνθήκες, σε μία εταιρεία η πιο προφανής επιλογή είναι πως ο διευθυντής της εταιρείας θα είναι επίσης και ο υπογράφων του λογαριασμού. Ωστόσο, ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι υπογράφων του λογαριασμού μιας εταιρείας – ακόμη και αν το εν λόγω πρόσωπο δεν συνδέεται επισήμως με την εταιρεία.