Ο διευθυντής θα εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη υπογράφοντα σε τραπεζικό λογαριασμό;

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ο διευθυντής της εταιρείας πρέπει να έχει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως ο διευθυντής ασκεί και καθήκοντα υπογράφοντος στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Φυσικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα συμπληρωματικής επαλήθευσης – για παράδειγμα, όταν οι συναλλαγές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό να απαιτείται και η έγκριση και άλλου αξιωματούχο.

Εάν οι λογαριασμοί της εταιρείας ελέγχονται πλήρως από κάποιον άλλο, ενώ ο διευθυντής της εταιρείας εκτελεί απλά καθήκοντα «αντικαταστάτη» χωρίς να έχει πραγματικό έλεγχο, αυτό αποτελεί πρωταρχική ένδειξη πως η ίδια η εταιρεία δεν είναι πραγματική είναι πως χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες για την εξυπηρέτηση προσωπικών επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Κατά συνέπεια, αυτό δύναται να συνεπάγεται σημαντικές φορολογικές επιπτώσεις για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.

Φυσικά, τίποτα δεν εμποδίζει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας από το να ενεργεί και ως διευθυντής της. Εν προκειμένω όμως, η προσωπική φορολογική κατοικία του ιδιοκτήτη θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, καθώς μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως φορολογική κατοικία της ίδιας της εταιρείας.