Μπορώ να αγοράσω μία Κυπριακή εταιρεία ανώνυμα, χωρίς να αποκαλύψω το όνομά μου;

Όχι, δεν μπορείτε. Υπάρχουν νόμοι εναντίον αυτού – οι οποίοι αποσκοπούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επομένως, η διατήρηση της ανωνυμίας ενός πελάτη δεν είναι δυνατή.

Όλοι οι αδειούχοι πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν τις ταυτότητες των πελατών τους και να τις επαληθεύουν. Είναι μια εκ του νόμου απαίτηση. Ως εκ τούτου, ο Παροχέας Υπηρεσιών όχι μόνο θα ζητήσει από τους πελάτες να αποκαλύψουν το όνομά τους, αλλά και να παράσχουν ορισμένα έγγραφα που να επαληθεύουν την ταυτότητα και την διεύθυνση παραμονής τους. Αυτή η απαίτηση είναι γνωστή ως Δέουσα Επιμέλεια (Due Diligence) ή KYC (Know Your Customer) και υπάρχει σε όλες τις αξιόπιστες δικαιοδοσίες με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Μια εντελώς ανώνυμη αγορά μιας εταιρείας είναι νομικά αδύνατη. Ωστόσο, τα συμφέροντα του πελάτη εξακολουθούν να προστατεύονται πολύ καλά! Όλες οι προσωπικές πληροφορίες του πραγματικού δικαιούχου παραμένουν αρχειοθετημένες μόνο από τον πάροχο υπηρεσιών. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν γίνεται μέρος δημόσιου αρχείου! Απαιτείται από όλους τους παρόχους υπηρεσιών να διορίζουν ένα άτομο το οποίο να ενεργεί ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο νόμος προνοεί για την επιβολή αυστηρών πρόστιμων στις περιπτώσεις παράνομης αποκάλυψης οποιωνδήποτε πληροφοριών πελατών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στην περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών είναι εμπλεκόμενος στην παραβίαση της εμπιστευτικότητας πελάτη, ενδέχεται να απωλέσει την άδειά του και να παύσει να λειτουργεί. Συνεπώς, όλοι οι πάροχοι ενδιαφέρονται εγγενώς να διατηρούν απόλυτα μυστικές τις πληροφορίες των πελάτων τους.