Πρέπει μια Κυπριακή εταιρεία να έχει αρχικό καταβεβλημένο κεφάλαιο;

Ναι, ωστόσο, μπορεί να είναι ελάχιστο. Οι ιδιοκτήτες της Κυπριακής εταιρείας δύνανται ελεύθερα να αποφασίζουν για το ύψος του ονομαστικού κεφαλαίου που θα δηλωθεί στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες της εταιρείας μπορούν να εκδώσουν και να πληρώσουν μόνο μέρος του ονομαστικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο μέρος θα παραμένει ως μη εκδομένο και μη καταβληθέν. Επίσης, ο νόμος δεν ορίζει προθεσμίες σχετικά με το πότε πρέπει να καταβληθεί το ονομαστικό κεφάλαιο – έγκειται στους μετόχους να αποφασίσουν. Τα ποσά των 1000 ή 2000 ευρώ είναι αυτά που συνήθως δηλώνονται ως ονομαστικό κεφάλαιο μίας εταιρείας.