Γιατί χρειάζεστε αντίγραφο του διαβατηρίου μου και άλλων εγγράφων;

Είμαστε αδειδοτημένοι και εποπτευομένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών («ΕΠΔΥ») και στην βάση αυτού οφείλουμε να συμμορφώνομαστε με ορισμένους νόμους και κανονισμούς. Η απαίτηση απόκτησης αντιγράφου του διαβατηρίου σας και άλλων εγγράφων που να αποδεικνύουν την ταυτότητα σας εμπίπτει στην Ευρωπαική Οδηγία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όσον αφορά τους κανονισμούς δέουσας επιμέλειας που ακολουθούμε, υπαρχουν μεγαλες ομοιότητες σε σχέση με αυτούς που ακολουθούν οι τράπεζες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους όρους της αδείας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτοποιούμε και να γνωρίζουμε τους πελάτες μας. Κατ’ αρχήν, πρέπει να γνωρίζουμε και να επαληθεύουμε την ταυτότητα όλων των πελατών μας. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε την διεύθυνση συνήθους διαμονής τους (με σχετικό απόδεικτικό της διεύθυνσης), τι επαγγέλονται (με συστατική επίστολή από επαγγελματία ή/και βιογραφικό σημείωμα) καθώς και αν πρόκειτε για οικονομικά ενεργά μέλη της κοινωνίας (με συστατική επίστολή από τράπεζα). Σε συνδυασμό, όλες αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται “KYC” – εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη. Όλες αυτές οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα παραμένουν υπό αυστηρή εμπιστευτικότητα, καθώς φυλάγονται στα εσωτερικά αρχεία μας μόνο. Δύναται να τιμωρηθούμε με κυρώσεις στην περίπτωση που αποκαλύψουμε τα εν λόγω δεδομένα. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να μας παρασχεθούν, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε με την σύστηση της εταιρείας ή την παροχή άλλων υπηρεσίων.