Απαιτείται μια Κυπριακή εταιρεία να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό γραφείο στην Κύπρο;

Αυτό εξαρτάται κυρίως από το ποια είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Κυπριακής εταιρείας, και που θεωρείται πως είναι φορολογικός κάτοικος. Ο περί Εταιρειών Νόμος δεν περιέχει τέτοιες διατάξεις. Απαιτεί μόνο μια Κυπριακή εταιρεία να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο και ο γραμματέας της να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Πρόκειται για υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε σε χαμηλη τιμή.

Ωστόσο, για τραπεζικούς και φορολογικούς σκοπούς ενδεχομένος να χρειαστεί να υπάρχει μια πιο ισχυρή παρουσία.

Όσον αφορά τη φορολογική κατοικία, ένας τυπικός ελάχιστος κανόνας είναι πως για να μπορεί μια Κυπριακή εταιρεία να φορολογείται στην Κύπρο, η πλειοψηφία των διευθυντών της θα πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο και οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της να διεξάγονται στη χώρα. Αντίθετα, μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί για φορολογικούς σκοπούς να αντιμετωπιστεί ως μη κάτοικος Κύπρου αν οι διευθυντές της διαμένουν και πραγματοποιούν τις συνεδριάσεις τους εκτός Κύπρου. Εκτός από αυτά, μπορούν να ληφθούν υπόψη και πολλά άλλα κριτήρια- όπως επί παραδείγματι, πού παράγει η εταιρεία τα έσοδά της, που διατηρούνται τα βιβλία και τα μητρώα της, που στην πραγματικότητα λαμβάνονται οι διοικητικές αποφάσεις της κλπ. Φυσικά, θεωρείται δεδομένο ότι μια Κυπριακή εταιρεία επιθυμεί να γίνει φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο, κάτι που μπορεί να πράξει κάνοντας αίτηση και αποκτόντας αριθμό φορολογουμένου στην Κύπρο.

Το κυριότερο είναι πως οι τράπεζες είναι αυτές που συνήθως αναζητούν στοιχεία σχετικά με την οικονομική υπόσταση του εταιρικού πελάτη τους – ήτοι της Κυπριακής εταιρείας ή μιας ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκδόσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οι εμπορικές τράπεζες της Κύπρου οφείλουν να αποφεύγουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με τις αποκαλούμενες “εικονικές εταιρίες”. Οι εταιρείες αυτές ορίζονται ως εταιρείες που δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα εγγραφής τους – δεν διαθετουν πραγματικά γραφεία από όπου εξασκούν την λειτουργία τους, δεν έχουν καθιερωμένη οικονομική δραστηριότητα, καμία ουσιώδης διαχείρηση δεν γίνετε από την χώρα εγγραφής τους και έχουν ελάχιστη ή μηδαμινή ανεξάρτητη οικονομική αξία. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τίς πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που απλά κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ουσιαστικά απαλλάσσονται από τέτοιες απαιτήσεις. Οι πραγματικές απαιτήσεις σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Η δημιουργία και επίδειξη “οικονομικής υπόστασης” που να ανταποκρίνεται στις πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις απότελεί πάντοτε στόχο αναλόγως της περίπτωσης. Δεν υπάρχουν ομοιόμορφες, φθηνές, «τυποποιημένες» λύσεις και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί από επιχειρηματίες που προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Διαθέτουμε επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους επιχειρηματικούς μηχανισμούς και τους στόχους κάθε μεμονωμένου πελάτη, και συνεπώς μπορούμε να σας συμβουλεύουμε ως προς τον καλύτερο τρόπο.