Υπάρχουν κατηγορίες επιχειρήσεων που δεν είναι αποδεκτές;

Ναι υπάρχουν.

Κατ ‘αρχάς, δεν παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης ή διαχείρισης εταιρειών η οποίες ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, δηλαδή πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη οποιασδήποτε κρατικής ή δημοτικής διακυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας ή ανώτερων κυβερνητικών στελεχών ή οιονδήποτε ατόμων που συνδέονται στενά σε αυτούς. Ωστόσο, υπό αυξημένο έλεγχο, μπορούμε να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες σε συνταξιούχους κατόχους δημόσιας θέσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να είναι επαρκώς προφανές ότι η νέα Κυπριακή εταιρεία έχει έναν καλά καθορισμένο και εύλογο επιχειρηματικό σκοπό ο οποίος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την προηγούμενη κυβερνητική θέση του ιδιοκτήτη.

Αναφορικά με τους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας, δεν παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης εταιρειών για πελάτες που επιδιώκουν να αντλούν κεφάλαια από το ευρύ κοινό, αποφεύγοντας παράλληλα την λήψη αδείας και την εποπτεία ως διαχειριστές επενδύσεων ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο προσπαθούν να παρακάμψουν τις απαιτήσεις νόμιμης αδειοδότησης σε τομείς όπως η διαχείριση επενδύσεων, η εμπορία τίτλων, η ασφάλιση, οι τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επίσης, δεν παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες που εμπορεύονται όπλα, πυρομαχικά ή στρατιωτική τεχνολογία. Περεταίρω, δεν παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης σε πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, καθώς και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε εταιρείες που ασχολούνται με την προώθηση (marketing) πολλαπλών επιπέδων.

Σε γενικές γραμμές, ενδέχεται να αρνηθούμε την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, αν προκύψει ότι ο πελάτης μας ήταν ανέντιμος μαζί μας και μας έχει αποκρύψει σημαντικά στοιχεία. Εάν ο πελάτης μας έχει παραπλανήσει σκόπιμα σε σχέση με την πηγή χρηματοδότησής του, τον τομέα δραστηριότητάς του, ή εάν αυτή η επιχείρηση φαίνεται να διακυβεύει με οποιοδήποτε τρόπο τη νομιμότητα, θα παραιτηθούμε αμέσως.