Τι είναι μία συστατική επίστολή από επαγγελματία;

Μία συστατική επίστολή από επαγγελματία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια επαρκής εναλλακτική λύση της συστατικής επιστολής μίας τράπεζας, η οποία επεξηγείται στην προηγούμενη ερώτηση. Όπως και η συστατική επιστολή μίας τράπεζας, μια συστατική επίστολή από επαγγελματία μπορεί να δηλώνει ότι ο υπογράφων την επιστολή γνωρίζει το συγκεκριμένο άτομο για αρκετό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον αρκετά χρόνια). Επίσης θα πρέπει να περιγράφει εν συντομία το είδος της σχέσης που έχει με τον πελάτη – συνήθως μια επαγγελματική σχέση. Μια συστατική επίστολή από επαγγελματία μπορεί να εκδοθεί από δικηγόρο, δικαστή, ελεγκτή, ορκωτό λογιστή, οικονομικό σύμβουλο ή σχεδόν οποιοδήποτε άλλο αξιόπιστο άτομο με το οποίο το προσωπο για το οποίο παρέχετε η επιστολή διατηρεί μακροχρόνια επαγγελματική σχέση.