Τι είναι το πιστοποιητικό καλής υπόστασης;

Το πιστοποιητικό καλής υπόστασης είναι ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών. Το πιστοποιητικό καλής υπόστασης επιβεβαιώνει ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία υφίσταται νόμιμα, έχει συμμορφωθεί με όλες τις διοικητικές απαιτήσεις ως προς την παρουσία της στο επίσημο μητρώο και έχει καταβάλει όλα τα κυβερνητικά τέλη και, ως εκ τούτου, βρίσκεται “σε καλή υπόσταση” στο Μητρώο Εταιρειών κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό καλής υπόστασης χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει επίσημα την υφιστάμενη νομική ύπαρξη μιας Κυπριακής Εταιρείας η οποία είναι εγγεγραμμένη ήδη για κάποιο χρονικό διάστημα. Το εν λόγω πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι το καθεστώς της ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας (νομικού πρόσωπού) δεν έχει ανακληθεί, ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία, δεν έχει καταχωρηθεί αίτημα εκκαθάρισης της και ότι δεν έχει διαγραφεί.

Πολλές τράπεζες συνηθίζουν να ζητούν τακτικά την παροχή καινούργιων πιστοποιητικών καλής υπόστασης των εταιρειών που διατηρούν λογαριασμό, αφού μία εταιρεία συμπληρώσει πρώτα ένα έτος εγγραφής, Ένας πιθανός πελάτης ή προμηθευτής μπορεί να ζητήσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό ως απόδειξη πως η εταιρεία σας βρίσκεται σε νόμιμη ύπαρξη. Το πιστοποιητικό καλής υπόστασης μπορεί να ζητηθεί και να ληφθεί από τον Έφορο Εταιρειών, οποτεδήποτε. Αυτή είναι μία συνήθεις υπηρεσία την οποία παρέχουμε. Καθώς το πιστοποιητικό καλής υπόστασης είναι βασικά μία επιβεβαίωση πως η εταιρεία είναι “υγιείς” την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει νόημα να ζητήσουμε την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού εκ των προτέρων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη.

Εάν με την πάροδο του χρόνου η Κυπριακή εταιρεία δεν έχει συντηρηθεί ορθά ή δεν έχει καταβάλει τα κρατικά τέλη που οφείλει, μπορεί να χάσει το καθεστώς της καλής υπόστασης της και, τελικά, να διαγραφεί από το Μητρώο Εταιρειών. Για τέτοιες εταιρείες, νοείται πως, δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό καλής υπόστασης, έως ότου πληρωθούν όλα τα καθυστερημένα τέλη και αποκατασταθεί το καθεστώς καλής υπόστασης της εταιρείας. Η επαναφορά μιας εταιρείας που έχει διαγραφεί, είναι δυνατή, πλην όμως είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.

Στην Κύπρο, οι κύριες πληροφορίες για οποιαδήποτε Κυπριακή εταιρεία (συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος της εταιρείας) μπορούν να ληφθούν δωρεάν από οποιονδήποτε, καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών Κύπρου.