Αν κάποιος ερευνήσει την Κυπριακή εταιρεία μου, ποια δεδομένα θα αποκαλυφθούν;

Τα δεδομένα που φαίνονται στα δημόσια αρχεία είναι συνήθως το όνομα της Εταιρείας, η ημερομηνία εγγραφής της, ο αριθμός εγγραφής της, η κατάσταση της Εταιρείας (δηλ. αν είναι ενεργή, διαλυμένη, δημόσια), ο Διευθυντής/ες, ο Γραμματέας, η διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου της, ο μέτοχος/οι, μέχρι ποιο έτος κατέβαλε ετήσιο τέλος και οι τελευταίες 20 καταχωρήσεις στον φάκελο της Εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην εταιρεία κλπ. Τα ονόματα των πραγματικών δικαιούχων δεν είναι δημόσια, αλλά βρίσκονται στον φάκελο που διατηρεί ο πάροχος υπηρεσιών (όπου παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικοί).