Τι είναι η υπηρεσία παροχής διευθυντών;

Είναι το να είναι και να ενεργεί κάποιος ως διευθυντής μίας Κυπριακής εταιρείας. Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και οι εθνικότητες των διευθυντών μιας Κυπριακής εταιρείας πρέπει να καταχωρηθούν στο Μητρώο Εταιρειών. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό. Επίσης, η κατοικία του διευθυντή της εταιρείας είναι ένα από τα στοιχεία βάση των οποίων καθορίζεται η φορολογική κατοικία της ίδιας της εταιρείας.

Για τους λόγους αυτούς μπορεί αρκετές φορές να μην είναι επιθυμητό ο ιδιοκτήτης μιας Κυπριακής εταιρείας να είναι επίσης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που είναι κάτοικοι χώρων με υψηλoύς συντελεστές φορολογίας.

Οι υπηρεσίες παροχής διευθυντών εκτελούνται από διακεκριμένους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες, όπως εμάς, ως προαιρετική υπηρεσία. Τα φυσικά πρόσωπα που διορίζονται ως διευθυντές πληρούν τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους και είναι εποπτευόμενοι και εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή – στην περίπτωσή μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υπηρεσία παροχής διευθυντών μπορεί επίσης να παρέχεται από μία εταιρεία συσταθείσα προς τον σκοπό αυτό.

Υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν, κατά τις οποίες ο διευθυντής μιας εταιρείας ενεργούσε ως δήθεν “αντικαταστάτης”, αναθέτοντας όμως πλήρως όλες τις επιχειρησιακές πτυχές της εταιρείας στον πραγματικό δικαιούχο και δεν είχε κανένα ρόλο στις αποφάσεις της εταιρείας οι οποίες λαμβάνονταν αλλού. Αυτή τη στιγμή, μια τέτοια προσέγγιση έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και θεωρείται γενικά ως μη αποδεκτή.

Το να μπορείς να επιδείξεις ότι μία Κυπριακή εταιρεία τυγχάνει επαγγελματικής διαχείρισης από έναν ικανό και ανεξάρτητο διευθυντή είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για φορολογικούς λόγους όσο και για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης. Φυσικά, η πραγματική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και ο τρόπος λειτουργίας του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.