Πώς μπορώ να αποδείξω πως είμαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας;

Αυτό εξαρτάται από την πραγματική διαμόρφωση της Κυπριακής εταιρείας. Εάν είστε άμεσος μέτοχος στην εταιρεία (χωρίς να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αντικαταστάτη μετόχου), τότε το Πιστοποιητικό Μετοχών και η εγγραφή του ονόματος σας στο Μητρώο Μετόχων της εταιρεία αποτελούν αποδείξεις της ιδιοκτησίας σας. Στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών ενός αντικαταστάτη μετόχου, τότε η ιδιοκτησία της εταιρείας αποδεικνύεται από το έγγραφο καταπιστεύματος, την πράξη μεταβίβασης, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών αντικαταστάτη μετόχου και την δήλωση του πραγματικού δικαιούχου. Ανεξάρτητα από τον τίτλο, το εν λόγω έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον αντικαταστάτη μέτοχο, θα επιβεβαιώσει με απόλυτη σιγουριά ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας.