Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μετόχου και του πραγματικού δικαιούχου;

Στην Κύπρο, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μετόχων όλων των Κυπριακών ιδιωτικών εταιρειών καταχωρούνται στο Μητρώο Εταιρειών και επομένως αποτελούν μέρος του δημόσιου μητρώου. Κατά συνέπεια, ο μέτοχος μιας Κυπριακής εταιρείας είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένες οι μετοχές μιας συγκεκριμένης εταιρείας, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών. Αυτός ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή ένα άλλο νομικό πρόσωπο.

Ωστόσο, ο μέτοχος δύναται να μην είναι πάντα και ο τελικός πραγματικός δικαιούχος. Υπάρχει ειδοποιός διαφορά μεταξύ της “κατοχής” των μετοχών και της πραγματικής ιδιοκτησίας τους. Ενώ ένας μέτοχος φαίνεται να κατέχει μετοχές στο όνομα του, ταυτόχρονα μπορεί να κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό άλλου προσώπου βάσει σύμβασης. Συνεπώς, το εν λόγω πρόσωπο θα είναι ο πραγματικός, τελικός δικαιούχος των μετοχών αυτών. Μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί ουσιαστικά άσκηση καθήκοντων μετόχου εξ ονόματος άλλου προσώπου. Στην πραγματικότητα, ένας αντικαταστάτης μέτοχος κατέχει τις μετοχές στην θέση του πραγματικού δικαιούχου, αποτρέποντας το ευρύ κοινό από το να μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Η σημαντικότερη διάκριση μεταξύ του αντικαταστάτη μετόχου και του τελικού δικαιούχου είναι πως ο αντικαταστάτης μέτοχος θα δικαιούται μόνο την καταβολή του συμφωνηθέντος τέλους για την υπηρεσία του, ενώ ο πραγματικός δικαιούχος θα δικαιούται όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα (και τους κίνδυνους) που προκύπτουν από την εν λόγω εταιρεία.