Ποια έγγραφα θα πρέπει να λάβω ώστε να διασφαλίσω που θα έχω τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας μου και ώστε να μπορέσω να αφαιρέσω οποιονδήποτε αξιωματικό, αν επιθυμώ να το πράξω;

Εκτός από το έγγραφο καταπιστεύματος που θα σας παρέχει ο αντικαταστάτης μέτοχος, οι τυποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ουσιαστικά μία σύμβαση μεταξύ ενός αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη, στους οποίους δηλώνεται ρητώς ποιος (ο εγγεγραμμένος πελάτης, ήτοι ο πραγματικός δικαιούχος) έχει τα νομιμά ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εν λόγω εταιρείας καθώς και τα δικαιώματα να δίνει δεσμευτικές οδηγίες.