ΠΙΣΩ

Εταιρεία χαρτοφυλακίου στην Κύπρο – ο τρόπος να δομήσετε και να ωφελήσετε την επιχείρηση σας

Λίγα λόγια για Κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου

Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείται κυρίως για την κατοχή μετοχών άλλων εταιρειών. Μπορεί επίσης να κατέχει και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις – όπως ομόλογα, ακίνητα και σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (παράγωγα). Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου συνήθως χρησιμοποιούνται προκειμένου να συγκεντρώσουν την ιδιοκτησία πολλών υφιστάμενων θυγατρικών. Συγκεκριμένα, μέσω μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου, το κόστος ανάπτυξης μιας νέας θυγατρικής εύκολα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τη μερισματική ροή που παράγουν άλλες, πιο ώριμες θυγατρικές. Με μια ευρύτερη έννοια, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου είναι στην πραγματικότητα μια μη εποπτευόμενη ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, η οποία κατέχει και διαχειρίζεται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για έναν ή περισσότερους μετόχους της.

Τα καθοριστικά κριτήρια για ευνοϊκή φορολογική απόδοση μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου είναι η φορολόγηση των μερισμάτων της, τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχόμενων, η φορολόγηση των κεφαλαιουχικών κερδών και, σε μικρότερο βαθμό, η φορολόγηση των εσόδων από τόκους.

Κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα της κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου

  • Τα εισερχόμενα μερίσματα, που εισπράττονται από το εξωτερικό ή από άλλη Κυπριακή εταιρεία απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου στην Κύπρο. Η απαλλαγή αυτή ισχύει ακόμη και για μερίσματα που λαμβάνονται από συνήθεις υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, όπως το Μπελίζ ή τις Σεϋχέλλες, υπό την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός των θυγατρικών αυτών να προέρχεται από ενεργές συναλλαγές ή υπηρεσίες (και όχι παθητικά εισοδήματα από επενδύσεις). Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, βάση της οποίας τα μερίσματα που αποκτήθηκαν από μια Κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου υπόκεινται σε φόρο στην Κύπρο – όταν καταβάλλονται από μια ξένη εταιρεία της οποίας ΚΑΙ το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός είναι παθητικό οικονομικό εισόδημα ΚΑΙ το εισόδημά της φορολογείται εγχώρια σε ποσοστό λιγότερο από 6,25%.
  • Τα εξερχόμενα μερίσματα ή τόκοι που καταβάλλονται από την Κυπριακή εταιρεία σε ξένο μέτοχο επίσης δεν φορολογούνται στην Κύπρο. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Κύπρο, εξαιρουμένης της πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται στην Κύπρο.
  • Τα επιτευχθέντα κέρδη από την πώληση μιας θυγατρικής (κεφαλαιουχικά κέρδη) επίσης δεν υπόκεινται σε φόρο στην Κύπρο. Εξαίρεση αποτελεί η πώληση μετοχών εταιρείας της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων είναι ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών θα εφαρμοστεί με συντελεστή 20%. Ο περιορισμός αυτός ισχύει κυρίως για να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή σε σχέση με τους φόρους μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας που ισχύουν στην Κύπρο. Στην περίπτωση εκκαθάρισης μιας Κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου, τα έσοδα από την εκκαθάριση επίσης δεν υπόκεινται σε φόρο για ιδιοκτήτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου- και πάλι, εφόσον η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου – τέλεια πύλη εισόδου στην αγορά της ΕΕ και στο εξωτερικό

Οι Κυπριακές εταιρείες χαρτοφυλακίου καλούνται συχνά ως “η ευκολότερη δίοδος από την Ευρώπη” – και επίσης “η πύλη για επενδύσεις στην Ευρώπη”. Η Κύπρος επιλέγεται συνήθως από επενδυτές από την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά και σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου με σκοπό τη δημιουργία επενδύσεων στην ΕΕ.

Η οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές – θυγατρικές εταιρείες εξαλείφει το φόρο παρακράτησης (“εξόδου”) επί διασυνοριακών μερισμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Έτσι μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να εισπράξει τα μερίσματα από τις θυγατρικές της στην ΕΕ χωρίς φόρο. Από την Κύπρο, τα έσοδα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν και να επανεπενδυθούν αποτελεσματικά. Κατά τη διανομή στον ξένο μέτοχο, δεν θα χρεώνεται φόρος στην Κύπρο επί των εξερχόμενων μερισμάτων. Παρόλο που, φυσικά, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει πληρωτέος φόρος εισοδήματος επί των εισοδημάτων από μερίσματα στη χώρα καταγωγής του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Παρόμοια αποτελεσματική θα ήταν μια Κυπριακή εταιρεία για έναν ιδιοκτήτη με έδρα την ΕΕ, που κατέχει θυγατρικές σε όλο τον κόσμο – ακόμα και σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες μηδενικού φόρου εφόσον πρόκειται για αυθεντικές εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Ως είθισται, η διατύπωση του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Κυπριακής εταιρείας – ακόμη και αν πρόκειται να λειτουργήσει ως εταιρεία χαρτοφυλακίου – δεν περιορίζει τους επιχειρησιακούς της σκοπούς μόνο σε αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, τίποτα δεν εμποδίζει μια Κυπριακή εταιρεία χαρτοφυλακίου να ασκεί ενεργό εμπορία αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, αν προκύψει μια ευκαιρία. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά κέρδη από τις εν λόγω δραστηριότητες θα φορολογούνται ως κανονικό εισόδημα – συνήθως, με συντελεστή 12,5%.