ΠΙΣΩ

Λόγοι για να μετεγκαταστήσετε την υπεράκτια εταιρεία σας στην Κύπρο

Ένα σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι υπεράκτιες Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων είναι ότι απορρίπτονται από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αποκλείονται από την οικονομία καθώς βρίσκονται στην μαύρη λίστα των κυβερνήσεων. Προκειμένου να διατηρήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό, όλο και περισσότερες τράπεζες και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών απαιτούν από τον κάτοχο του λογαριασμού να επιδείξει την φορολογική του ταυτότητα, να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον πραγματικό του τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και αποδείξεις πως τυγχάνει φορολόγησης. Μία συνήθης υπεράκτια Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων δεν είναι σε θέση να παράσχει τα στοιχεία αυτά, καθώς εξ ορισμού δεν τα έχει. Αποτέλεσμα: κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών, παράλυση της εταιρείας.

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι επιτακτικοί λόγοι για την διατήρηση μια Εταιρείας Διεθνών Δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, όταν έχει ένα σημαντικό ισολογισμό, που περιέχει περιουσιακά στοιχεία και συμβόλαια που δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εν λόγω εταιρεία μπορεί να γίνει πιο «αποδεκτή» αν προχωρήσει στην ίδρυση υποκαταστήματος σε μια χώρα με περισσότερη εποπτεία – όπως η Κύπρος.

Υπό αυτή την άποψη, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ θυγατρικής εταιρείας και υποκαταστήματος. Ένα υποκατάστημα δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Το υποκατάστημα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με εκείνο της μητρικής του εταιρείας. Λειτουργεί ως επέκταση της κυρίως έδρας της μητρικής. Καθώς δεν είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, η ευθύνη για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος πέφτει αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία.

Μια Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Κύπρο με την εγγραφή της ως “αλλοδαπής εταιρείας” στον Μητρώο Εταιρειών Κύπρου.

Προς τούτο, η αλλοδαπή εταιρεία που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Κύπρο οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών πιστοποιητικό σύσταση της, το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της, στοιχεία των διευθυντών και γραμματέα της και το όνομα και τη διεύθυνση τουλάχιστον ενός προσώπου κάτοικου Κύπρου που θα είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Η αλλοδαπή εταιρεία, μέσω του υποκαταστήματός της, θα πρέπει να ετοιμάζει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και να καταθέτει φορολογικές δηλώσεις στην Κυπριακή φορολογική αρχή. Εάν η διοίκηση μιας τέτοιας εταιρείας γίνετε στην Κύπρο (δηλ. έχει διευθυντές που διαμένουν στην Κύπρο), η εταιρεία θα υπόκειται σε φόρο στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, μια τέτοια εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να περάσει τον τυπικό έλεγχο συμμόρφωσης των περισσότερων τράπεζων και να έχει πρόσβαση σε όλα τα πρακτικά οφέλη – όπως και κάθε άλλη εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

Παρόμοιο αποτέλεσμα θα επιτευχθεί και με την πλήρη αλλαγή της δικαιοδοσίας όπου είναι εγγεγραμμένη μία Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων, από τη χώρα όπου είχε αρχικά εγγραφεί στην Κυπριακή δικαιοδοσία. Αν και υπάρχουν ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις, αυτό είναι εφικτό. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι εν εταιρεία θα συνεχίσει να υφίσταται ως Κυπριακή εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέχιση μιας εταιρείας υπό άλλη δικαιοδοσία και η σύσταση υποκαταστήματος μπορεί να είναι αρκετά πιο δαπανηρή και χρονοβόρα από την σύστασης μιας νέας εταιρείας. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.