ΠΙΣΩ

Καθεστώς Κυπριακής Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Επονομαζόμενη ως και “IP Box”. Η φορολογική έκπτωση σε τέτοιου είδους εταιρειών αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την έρευνα και την ανάπτυξη και τα κέρδη που παράγουν αυτές οι δραστηριότητες. Τα κίνητρα αυτά αφορούν μια Κυπριακή εταιρεία η οποία κατέχει “πνευματική ιδιοκτησία που πληροί τις προϋποθέσεις” και εισπράττει εισόδημα από τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Προκειμένου αυτά τα έσοδα να επωφεληθούν από τα ισχύοντα κίνητρα φοροαπαλλαγής πνευματικής ιδιοκτησίας, η πνευματική ιδιοκτησία που παράγει έσοδα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις. Ως άυλο περιουσιακό στοιχείο ορίζεται αυτό που “αποκτάται, αναπτύσσεται ή αξιοποιείται από ένα άτομο ως συνεχιζόμενη οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την προώθηση μιας δραστηριότητας, η οποία είναι αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης”.

Προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την σχεδόν πλήρη φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στις εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας, τα άϋλα περιουσιακά τους στοιχεία μπορούν να είναι διπλώματα ευρεσιτεχνίας (όπως ορίζονται στον νόμο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποδείγματα χρησιμότητας, προστασία φυτών και γενετικού υλικού, ονομασίες ορφανών φαρμάκων και άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι “μη προφανή, χρήσιμα και καινοτόμα”, και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια από αρμόδια αρχή. Ο φορολογούμενος πρέπει επίσης να ικανοποιεί τα κριτήρια μεγέθους: τα ετήσια έσοδα από την πνευματική ιδιοκτησία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ. Ευρώ για τον φορολογούμενο ή τα 50 εκατ. Ευρώ για έναν όμιλο, με μέσο όρο 5 ετών και για τους δύο υπολογισμούς.

Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία! Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα εικόνας και άλλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με το μάρκετινγκ- με άλλα λόγια τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιστημονική και τεχνολογική αξία.

Η Κυπριακή εταιρεία πρέπει να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας που πληροί τις προϋποθέσεις. Η πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει επίσης να έχει αναπτυχθεί μετά την 1η Ιουλίου 2016. (Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύχθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.) Η εταιρεία περαιτέρω θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει καλύψει το πραγματικό βάρος της ανάπτυξης της πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε εσωτερικά είτε με εξωτερική ανάθεση του έργου σε μη συνδεδεμένα μέρη.

Οι κανονισμοί κινήτρων αναφορικά με τα Κυπριακά “IP Box” έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ αναφερόμενα ως “modified nexus”, ως εκτίθενται στις τελικές εκθέσεις του σχεδίου του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση βάσης και μετατόπιση κερδών (Base Erosion and Profit Shifting – “BEPS”). Η προσέγγιση ” modified nexus ” επιτρέπει σε μια εταιρεία να επωφελείται από τη φορολογική απαλλαγή πνευματικής ιδιοκτησίας μόνο στο βαθμό που η ίδια η εταιρεία πραγματοποίησε δαπάνες αναφορικά με την έρευνα και ανάπτυξη από όπου προέκυψε το εισόδημα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνήθως, τα έσοδα από πνευματική ιδιοκτησία μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • δικαιώματα ή άλλα ποσά σε σχέση με τη χρήση του επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου,
  • κάθε ποσό για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ενός επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου,
  • κάθε ποσό που εισπράττεται από ασφάλιση ή ως αποζημίωση σε σχέση με το επιλέξιμο άϋλο περιουσιακό στοιχείο.
  • κεφαλαιουχικά κέρδη και άλλα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ενός επιλέξιμου άϋλου περιουσιακού στοιχείου·
  • ενσωματωμένο εισόδημα του άϋλου περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών ή μέσω της χρήση διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με αυτό.

Τα «Επιλέξιμα Κέρδη» (“Qualifying profits”) αφορούν το μερίδιο του εισοδήματος της Εταιρείας που αντιστοιχεί στο μέρος των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τις δαπάνες επένδυσης (αρχικές δαπάνες αγοράς) σε σχέση με το σύνολο των δαπανών που έγιναν για το συγκεκριμένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του ποσού των Επιλέξιμων Κερδών είναι ο εξής:

όπου –

QE είναι η επιλέξιμες δαπάνες που έγιναν για τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από μια εταιρεία σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτές μπορεί να συμπεριληφθεί η ανάθεση τέτοιων δραστηριοτήτων σε τρίτα μη συνδεδεμένα μέρη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Ορισμένες δαπάνες εξαιρούνται από τον ορισμό των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αγοράς, των τόκων και των δαπανών εντός του ομίλου. Ωστόσο, ορισμένες εξαιρούμενες δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάποιο βαθμό ως αυξημένες δαπάνες επένδυσης (uplift expenditure). Συνήθως, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν μισθούς και αποδοχές, άμεσες δαπάνες, γενικές δαπάνες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη, δαπάνες για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης που ανατίθενται σε τρίτους.

UE είναι οι δαπάνες επένδυσης (uplift expenditure). Οι δαπάνες επένδυσης εξάγονται από το κατώτερο από το (α) 30% των επιλέξιμων δαπανών και (β) από το συνολικό κόστος κτήσης του επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου, πλέον την εξωτερική ανάθεση σε μη συνδεδεμένα μέρη οποιονδήποτε δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης του επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου.

ΟΕ είναι οι συνολικές δαπάνες που συνίστανται από τις επιλέξιμες δαπάνες, το συνολικό κόστος κτήσης του επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και κάθε κόστος έρευνας και ανάπτυξης που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

QA είναι το κέρδος από το επιλέξιμο περιουσιακό στοιχείο (πριν οποιεσδήποτε ‘IP BOX’ ελαφρύνσεις).

Ως παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα μιας Κυπριακής εταιρείας η οποία έχει δαπανήσει 100’000για να αποκτήσει ένα επιλέξιμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από μη συνδεδεμένο μέρος και στη συνέχεια δαπάνησε 900’000 για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη. Στη συνέχεια, η εταιρεία δημιούργησε καθαρό κέρδος 2’000’000.

Επομένως, τα κέρδη της εταιρείας στα πλαίσια του IP Box είναι στο σύνολο 2’000’000.

Μόλις ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, μπορεί να ζητηθεί μείωση κατά 80% επί του φορολογητέου εισοδήματος

Μόνο το υπόλοιπο των 400’000 θα φορολογείται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή 12,5%, με αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο ποσό να είναι 50’000- ή με φορολογικό συντελεστή 2,5%.

Νοείτε πως, κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν η ανάπτυξη του επιλέξιμου περιουσιακού στοιχείου είναι η μόνη πηγή εσόδων για την Εταιρεία.